กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
   
 
สพ 0023.3/ว1636 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ  [ 23 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว134 หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษาฯ  [ 23 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1635 ซักซ้อมแนวทางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 22 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1633 เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ  [ 22 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1618 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักฯ  [ 22 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.4/ว1626 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562  [ 22 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว133 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ฯ  [ 22 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1607 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 22 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1534 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ ด้านการจัดการศึกษา  [ 22 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว1558 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 22 ม.ค. 2562 ]    
 
นร 0107/ว156 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.ฯ  [ 22 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.2/ว1512 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว129 โครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ฯ  [ 21 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ0023.1/ว1503 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน  [ 21 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว1538 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน พ.ย. - ธ.ค.61  [ 21 ม.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.2/ว1487 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำไตรมาส 2  [ 21 ม.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 523