กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
   
 
สพ 0023.5/ว 23675 การปฏิบัติงานในระบบบัยชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS  [ 16 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว 23671 การปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS  [ 16 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว1367 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฯ  [ 16 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว1366 การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมฯ  [ 16 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว23637 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมวฯ  [ 16 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.1/ว23496 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ.  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว23516 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 1363 รายงานนโยบาย Society 5.0 สังคม 5.0 ของญี่ปุ่น  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 23515 การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.2/ว 23479 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบ6  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 23467 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุ  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.2/ว23420 โครงการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 23422 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 23419 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 23349 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 13 พ.ย. 2561 ]   
 
สพ 0023.3/ว 23339 ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ อปท.  [ 13 พ.ย. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 506