กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพ 0023.5/ว 23675 การปฏิบัติงานในระบบบัยชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว 23671 การปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1367 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฯ [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1366 การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมฯ  [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว23637 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมวฯ  [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.1/ว23496 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ.  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว23516 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 1363 รายงานนโยบาย Society 5.0 สังคม 5.0 ของญี่ปุ่น  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 23515 การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว 23479 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบ6 [ 14 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 23467 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว23420 โครงการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม [ 14 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 23422 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 14 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 23419 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 23349 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน [ 13 พ.ย. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 23339 ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ อปท. [ 13 พ.ย. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว22753 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]   
สพ 0023.5/ว23186 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ [ 12 พ.ย. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว23162 การคัดเลือก อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นฯ [ 12 พ.ย. 2561 ]   
สพ 0023.5/ว22981 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน [ 12 พ.ย. 2561 ]   
 
 
 
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.2/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3702 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3688 [แบบสำรวจ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3682  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3673  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3638 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 อื่น ๆ สอ.สถ. 0101/ว185  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3672 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว3670 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว3683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือจัดให้ทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม.มท 0804.6/ว3671  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว14  [ 13 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว6562  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3669  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/799  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 พ.ย. 2561 ]
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.เดิมบาง ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเดิมบาง ประจำปี [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บางใหญ่ [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ ข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางใหญ่ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางใหญ่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.บางใหญ่ [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางใหญ่ แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ปลายนา รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลปลายนา [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บางใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผูัขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.พิหารแดง ประกาศขอบเขตการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.พิหารแดง การรับยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.องค์พระ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
   
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2561 (11 ม.ค. 2561)    อ่าน 193  ตอบ 0  
งบประมาณประจำปี 2560 (18 ธ.ค. 2560)    อ่าน 517  ตอบ 1  
   
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 148  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ การทำงานของ อบต.บางใหญ่ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 52  ตอบ 1
ทต.เดิมบาง แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ (10 ก.ย. 2561)    อ่าน 1528  ตอบ 10
ทต.นางบวช ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 77  ตอบ 4
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 ก.ค. 2561)    อ่าน 98  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบล (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 79  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (5 ก.ค. 2561)    อ่าน 78  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (27 มิ.ย. 2561)    อ่าน 107  ตอบ 2
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 102  ตอบ 0
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 95  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ต้องการรับโอนปลัดซี 8 (21 พ.ค. 2561)    อ่าน 205  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การซ่อมโคมไฟฟ้าที่ชำรุด(เสีย) (2 พ.ค. 2561)    อ่าน 104  ตอบ 0
 
 
 
 
 น้ำลูกยอ และสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต.พิหารแดง

ม้วนรีสอร์ท สถานที่พัก