กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว1636 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ [ 23 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว134 หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษาฯ [ 23 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1635 ซักซ้อมแนวทางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 22 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1633 เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ [ 22 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1618 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักฯ [ 22 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว1626 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562  [ 22 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว133 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ฯ [ 22 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1607 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1534 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ ด้านการจัดการศึกษา [ 22 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว1558 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 ม.ค. 2562 ]     
นร 0107/ว156 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.ฯ [ 22 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว1512 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว129 โครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ฯ [ 21 ม.ค. 2562 ]     
สพ0023.1/ว1503 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน [ 21 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว1538 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน พ.ย. - ธ.ค.61 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว1487 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำไตรมาส 2 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว117 โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2562ฯ [ 21 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว1434 ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว115 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ [ 18 ม.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว1379 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 18 ม.ค. 2562 ]   
 
 
 
การดำเนินโครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว247 [รายละเอียดโครงการ] [กำหนดการ] [ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว320  [ 23 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว317 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803.3/ว306 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว296  [ 23 ม.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว300  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว9  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/1976-2030 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/2054-2057 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/2031-2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว270 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว297  [ 22 ม.ค. 2562 ]
หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สน.คท. มท 0808.2/ว273  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการพาเด็กปฐมวัยไปแหล่งเรียนรู็ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.โพธิ์พระยา กิจกรรมวันเด็ก [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.โพธิ์พระยา ปฎิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โพธิ์พระยา โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองอิงพิงเป็นพระครู [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.ปลายนา \\\"ฝุ่น PM2.5\\\" เลือกหน้ากากแบบไหน? ถึงเหมาะ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.กฤษณา ประกาศราคากลางก่สร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.พิหารแดง กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.กฤษณา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.กฤษณา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.กฤษณา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.เดิมบาง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.เดิมบาง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.เดิมบาง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
   
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 87  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2561 (11 ม.ค. 2561)    อ่าน 221  ตอบ 0  
งบประมาณประจำปี 2560 (18 ธ.ค. 2560)    อ่าน 550  ตอบ 1  
   
อบต.กฤษณา เว็บไซต์ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการลงลูกรังในตำบลหนองกระทุ่ม (กำลังดำเนินการ) (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การรวมกลุ่มของเยาวชนกลุ่มเสียง (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การซ่อมโคมไฟฟ้าที่ชำรุด(เสีย) (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 138  ตอบ 2
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (17 ธ.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ตลิ่งชัน เว็บไซต์ อบต.ตลิ่งชัน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 87  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 82  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 165  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ การทำงานของ อบต.บางใหญ่ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 1
ทต.เดิมบาง แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 87  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ (10 ก.ย. 2561)    อ่าน 1605  ตอบ 10
ทต.นางบวช ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 126  ตอบ 4
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 ก.ค. 2561)    อ่าน 114  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบล (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 103  ตอบ 1
 
 
 
 
 น้ำลูกยอ และสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต.พิหารแดง

ม้วนรีสอร์ท สถานที่พัก