กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขอบเขตการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี   15 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2562   15 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ชุดใหม่   8 พ.ย. 2561 13
ประกาศสอบราคา   ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง   8 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.พิหารแดง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    7 พ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   7 พ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   5 พ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม   5 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผูัมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ต.ค. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ต.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลพิหารแดง   11 ก.ย. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขอบเขตงานโครงการจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม   11 ก.ย. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขอบเขตงานโครงการจ้างเหมาบริการ สำนักปลัด   11 ก.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ก.ย. 2561 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11