กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว701 โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษาฯ [ 16 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว702 การขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ตามภารกิจถ่ายโอนอาหารเสริม นม โรงเรียน [ 16 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว699 การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA [ 16 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว9705 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 16 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/688 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 15 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว9179 ขอเชิญอปท.เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว9639 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของอปท [ 15 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว686 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9561 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9564 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว682 การเพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว678 การจัดให้มีสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับข้าราชการฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว9149 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว9498 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 14 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว679 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/680 ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน 2562 จากระบบ GFMIS  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว9398 โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA [ 13 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.4/ว671 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 8 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.2/ว9674 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว670 สำรวจธนาคารน้ำใต้ดิน [ 8 พ.ค. 2562 ]   
 
 
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1871  [ 14 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1875  [ 14 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1876  [ 14 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้ง อปท. ยังไม่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1872 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ค. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1874  [ 14 พ.ค. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.2/ว1853 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1854  [ 13 พ.ค. 2562 ]
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1847  [ 13 พ.ค. 2562 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว48  [ 13 พ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1850  [ 13 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1848  [ 13 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.เดิมบาง กิจกรรมจิตอาสา [ 18 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
อบต.บางใหญ่ ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางใหญ่ ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.เดิมบาง กิจกรรม\" โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ \" [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2 [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.เจดีย์ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
ทต.ปลายนา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณวัดหนองสรวงและ โรงเรียนบ้านหนองสรวง [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.ปลายนา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วัดวสันตารามและ โรงเรียนบ้านรางหางม้า [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ทต.วังน้ำซับ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.วังยาว ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.ปลายนา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณวัดป่าพระเจ้า และ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้ [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
ทต.ปลายนา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วัดใหม่คลองชะอม และ โรงเรียนบ้านคลองชะอม [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
   
โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0  
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 เม.ย. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 350  ตอบ 1  
   
อบต.พิหารแดง โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ช่วยถามนายกให้หน่อย (2 พ.ค. 2562)    อ่าน 86  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (1 พ.ค. 2562)    อ่าน 216  ตอบ 5
อบต.เจดีย์ เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลเจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (30 เม.ย. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ อยากเลี้ยงไก่ไข่ (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 422  ตอบ 1
อบต.พิหารแดง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 เม.ย. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 350  ตอบ 1
อบต.วังยาว น้ำบาดาล (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 615  ตอบ 2
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 112  ตอบ 2
ทต.นางบวช ขอให้จัดตั้งถังเก็บขยะย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) เพิ่มเติม (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 100  ตอบ 3
อบต.บ้านช้าง เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 85  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 290  ตอบ 2
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย (5 ก.พ. 2562)    อ่าน 172  ตอบ 0
อบต.วังคัน รับโอนย้าย (24 ม.ค. 2562)    อ่าน 140  ตอบ 0
อบต.กฤษณา เว็บไซต์ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 172  ตอบ 0
 
 
 
 
 น้ำลูกยอ และสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต.พิหารแดง

ม้วนรีสอร์ท สถานที่พัก