กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศ อบต.พิหารแดง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
               เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
                             ***********************************
         ด้วย ขณะนี้ถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และใบอนุญาตต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
         ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๒ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
         ๒. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๒ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
         ๓.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๒ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
         จึงขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีแต่ละประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ภายในระยะเวลาที่กำหนดในวันและเวลาราชการ หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดท่านจะต้องชำระเงินเพิ่มเป็นเงินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

                                                                      จรินทร์  แว่นแก้ว
                                                                  (นายจรินทร์     แว่นแก้ว)
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 15.14 น. โดย คุณ รุจีย์ สมใจเพ็ง

ผู้เข้าชม 62 ท่าน