กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 30 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 54  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 30 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 55  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 2 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 8 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556 [ 9 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 53  
 
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 9 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 49  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 3 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 65  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 61  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 63  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 8 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 49  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 8 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 58  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) [ 7 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 59  
 
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 30 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 18 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 18 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2557-2559) [ 17 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 62  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 17 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2556-2558 [ 20 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 45  
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 26 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2