กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 


นางสาวรื่นฤดี วงศ์คำจันทร์
ปลัด อบต.พิหารแดง
 
 


นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรากร อรุณเลิศรัศมี
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวมาลัย แพนพันธุ์อ้วน
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุมลฑา คงเทียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางพชรมน สอดศรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชาติชัย ทองคำชู
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวศรีไพร โสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน